Programové teze platformy Zvonečník pro pražskou komunální politiku 2014

08.07.2014 14:45

Jde o různé principy a nápady, které byly diskutovány v rámci Grémia platformy Zvonečník a dále projednány komisí pro životní prostředí KVV ČSSD Praha (1.4.2014). Mnohé se promítají i do konečného programu ČSSD pro komunální volby 2014.

 

* Plochy zeleně ve městě je vždy nutné důsledně bránit před zástavbou. Týká se to různých parků, zahrádkářských osad, ale i ploch některých nádraží (Žižkov). Zeleň má významné estetické, klimatické, protihlukové a biologické funkce, o zapojení do jejího rozvoje (při vytváření koncepce městské zeleně či sázení stromů) mohou mít zájem různé spolky i školy.

* Nezastavěným zeleným plochám je nutné věnovat péči, aby nedocházelo k šíření nežádoucích invazních a expanzních druhů. Zároveň je nutné sanovat některé plochy od betonových staveb cest z dob komunismu (Vidoule).

* Nezbytné je zklidnění dopravy v historickém centru města. Jedině takové centrum je atraktivní pro množství turistů, které město chce nalákat. Minimálně víkendově lze přímo omezit průjezd automobilů centrem (například víkendový zákaz vjezdu na Smetanově nábřeží). Atraktivní musí být také MHD v centru, a to i pro kratší využití - zavést lze jízdenky 5-10-15, tedy na pět zastávek nebo 10 minut za 15 Kč. Požadujme větší frekvenci spojů, a pokud již nelze změnit smlouvy na nové tramvaje, požadujme jejich plnění s dodávkou většího množství zkrácených tramvají téhož typu (ForCity).

* I Praha má stále velký potenciál ve využití ekologické energie. Ohromné pracovní příležitosti přinesly plošné zateplovací programy (Panel zavedený již v roce 2002 vládou ČSSD). Další příležitosti mohou směřovat k energetickému využití střech (s velice zajímavou účinností funguje zejména sluneční ohřev vody pro sprchování) a k rozvoji rekuperačních technologií (využití tepla při větrání a při výměně vody například v bazénech). Dešťová voda z různých zásobníků zase může nahradit množství kvalitní pitné vody při závlahách trávníkových ploch, ale výhodné je její využití také na toaletách. Zdroje kvalitní pitné vody pro rozrůstající se město jsou omezené a obavy vzbuzují i možné dopady globálních klimatických změn.

* Nelze se schovávat jen za tezi podpory třídění odpadů. Ideálně v každé větší ulici a u každého většího domu obývaného desítkami rodin musí být umístěné kontejnery pro třídění papíru, skla, plastů, třídění těchto surovin musí být povinně zajištěno také v každé budově institucí zřizovaných městem. Před každým výstupem metra je nutné umístění kontejnerů pro třídění alespoň papíru (novin a letáků). Nutné je zavést také plošné třídění a zpracování bioodpadu, ideálně pro konečné využití v zemědělství (biologické hnojivo - ochrana půdy).

* Řešme problémy staveb, které jsou problematické pro migraci volněžijících živočichů. Jde především o prosklené plochy a troleje na mostech přes Vltavu, kde dochází ke střetům s ptactvem. Podpořme takové kombinace řešení, které chrání migrující zvířata nejvíce (například kombinace praporků a rotujících odrazek před trolejemi na mostech).

* Záchranné stanice pro opuštěná zvířata musí mít dostatečnou kapacitu a zároveň přijímat zvířata ve spojení s kastračními programy (přednostní nabídka kastrovaných psů a koček, požadavek na kastraci rodičovských zvířat od přijímaných potomků).

* Podpořme revizi vhodnosti výsadeb různých druhů a kultivarů v ulicích města. Velmi nevhodné jsou nové výsadby druhů se sklonem k negativnímu invaznímu chování a potenciálem šíření i do přírodních památek (akát, pajasan). Revize by se měla týkat i například výsadeb potenciálně velmi vzrůstných platanů do malých ulic.

* Ačkoli se zametají ulice a často sekají trávníky (také v důsledku toho vyprahlé v letním období), nacházíme velká prostranství s množstvím nepořádku a odpadků (projevilo se to i při úklidu Trojmezí). Úklidové a zahradnické firmy by měly mít zadáno věnovat se více tomuto úklidu. Pokud tomu brání fakt, že pozemky vlastní různí majitelé, možnost odklizení odpadků z volného prostranství by mělo mít oporu v obecní vyhlášce bez ohledu na majitele pozemku (často jde o veřejnou instituci).