Priority pro komunální politiku

20.08.2014 14:57

S otevřenou výzvou k prioritám pro komunální politiku jsme se obrátili na předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku (upraveno):

Vážený pane předsedo,

 

jako hlavní priorita z naší platformy Zvonečník vychází využití brownfieldů. Naše debata k ochraně půdy v Lidovém domě vzbudila poměrně velký ohlas, dorazil na ní velký počet odborníků a běžně se setkávám s negativními reakcemi ke snahám na zlevnění staveb na zemědělské půdě. Vedle toho ve městech bývají velké volné plochy po zdemolovaných objektech, nebo přímo velké nevyužité a chátrající objekty, které vyvolávají pohoršení.

 

Jako další prioritu vidíme třídění a využití bioodpadů. Většina občanů si význam třídění tohoto druhu odpadu v koloběhu živin uvědomuje a výrazně mohou zmenšit množství odpadu končícího v popelnicích na směsný odpad. MŽP v tomto připravuje změny legislativy, ale to samo o sobě rozhodně nestačí. Zrovna tak je důležité zajištění svozu se zvláštními popelnicemi a investice do koncovek využití v podobě kompostáren a bioplynových stanic. Tedy investice s využitelnou podporou fondů EU, které musí někdo realizovat, ale i schvalovat a zajistit právě na úrovni obcí.

 

Do třetice jsem při našem setkání zmínil využití dešťové vody. Ta je problémem při přívalových deštích, ale pokud ji dokážeme účelně zadržet, můžeme s ní mírnit i nároky na zdroje pitné vody. Dešťovka z podzemních jímek a volných nádrží se dá využít k závlahám na zahradách i v městské zeleni, ale také ke splachování toalet, mytí automobilů a praní. Obcím lze dát do rukou pobídky k rozvoji těchto systémů. V prvé řadě by si ale měly uvědomovat jejich význam a naše sdružení k tomu připravilo podklady. K těm se dostaneme také při debatě "Ekologický provoz obcí a měst" koncem srpna v Lidovém domě s předsedkyní Strany zelených Janou Drápalovou.

 

Jako další možnou prioritu lze navrhnout obnovy a revitalizace vodních ploch. Petr Petržílek měl jako stínový ministr ŽP jasnou představu s využitím fondů EU vrátit do obcí staročeské rybníky a také provést nezbytnou údržbu řady těch zanesených nánosy nebo s chatrnými hrázemi (nefunkční rybníky, nebo ohrožující obec při povodních). Ačkoli ministr zde může mít váhu v apelu na obce, jsou to především obce, které by se do různých realizací měly pustit. Totéž platí i o revitalizacích různých potoků, k nimž s Koalicí pro řeky chceme také upoutat pozornost komunálních politiků a připravujeme určité aktivity.

 

K okruhu neotřelých témat pro komunální politiku patří péče o přírodně hodnotná území. Je potřeba likvidovat černé skládky, potlačovat invazní druhy, kosit různé louky, revitalizovat krajinu z pohledu vodního koloběhu. Může k tomu pomoci rozšíření programu péče o veřejná prostranství. K tomu jsme učinili jednání s paní ministryní Michaelou Marksovou-Tominovou a je to určitý protipól monotónnímu zametání ulic prosazovanému "modroptáky" ODS.

 

I přímo města mají velký potenciál ve využití ekologické energie. Ohromné pracovní příležitosti přinesly plošné zateplovací programy (Panel zavedený již v roce 2002 vládou ČSSD). Další příležitosti mohou směřovat k energetickému využití střech - s velice zajímavou účinností funguje zejména sluneční ohřev vody pro sprchování bez jakýchkoliv rizik black-outů, sluneční systémy ale také brání přehřívání střech. Neméně zajímavé jsou rekuperační technologie - využití tepla při větrání a při výměně vody například v bazénech. Je to hodně o odhodlání využít dotace, nebo dokonce jen o zadání realizačním firmám a financování z plynoucích provozních úspor.

 

Naše výprava za ptactvem v centru Prahy zase přinesla zajímavé poznatky ohledně možnosti podpory ptactva. Kde je to možné by měly být zachovávány staré stromy, které skýtají optimální hnízdní příležitosti, ale také zdroje potravy. Zviditelnit lze i troleje vedoucí na mostech přes řeky prostřednictvím fáborků a rotujících odrazek.

 

Pro šíření informací k příkladům dobré praxe a ekologickým iniciativám ČSSD na komunální úrovni jsme spustili také zvláštní stránky https://komunalky9.webnode.cz/blog/

 

Za platformu Zvonečník,

 

Jiří Jakl, tajemník platformy a předseda Zvonečník, o.s.