Blog

Priority pro komunální politiku

20.08.2014 14:57

S otevřenou výzvou k prioritám pro komunální politiku jsme se obrátili na předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku (upraveno):

Vážený pane předsedo,

 

jako hlavní priorita z naší platformy Zvonečník vychází využití brownfieldů. Naše debata k ochraně půdy v Lidovém domě vzbudila poměrně velký ohlas, dorazil na ní velký počet odborníků a běžně se setkávám s negativními reakcemi ke snahám na zlevnění staveb na zemědělské půdě. Vedle toho ve městech bývají velké volné plochy po zdemolovaných objektech, nebo přímo velké nevyužité a chátrající objekty, které vyvolávají pohoršení.

 

Jako další prioritu vidíme třídění a využití bioodpadů. Většina občanů si význam třídění tohoto druhu odpadu v koloběhu živin uvědomuje a výrazně mohou zmenšit množství odpadu končícího v popelnicích na směsný odpad. MŽP v tomto připravuje změny legislativy, ale to samo o sobě rozhodně nestačí. Zrovna tak je důležité zajištění svozu se zvláštními popelnicemi a investice do koncovek využití v podobě kompostáren a bioplynových stanic. Tedy investice s využitelnou podporou fondů EU, které musí někdo realizovat, ale i schvalovat a zajistit právě na úrovni obcí.

 

Do třetice jsem při našem setkání zmínil využití dešťové vody. Ta je problémem při přívalových deštích, ale pokud ji dokážeme účelně zadržet, můžeme s ní mírnit i nároky na zdroje pitné vody. Dešťovka z podzemních jímek a volných nádrží se dá využít k závlahám na zahradách i v městské zeleni, ale také ke splachování toalet, mytí automobilů a praní. Obcím lze dát do rukou pobídky k rozvoji těchto systémů. V prvé řadě by si ale měly uvědomovat jejich význam a naše sdružení k tomu připravilo podklady. K těm se dostaneme také při debatě "Ekologický provoz obcí a měst" koncem srpna v Lidovém domě s předsedkyní Strany zelených Janou Drápalovou.

 

Jako další možnou prioritu lze navrhnout obnovy a revitalizace vodních ploch. Petr Petržílek měl jako stínový ministr ŽP jasnou představu s využitím fondů EU vrátit do obcí staročeské rybníky a také provést nezbytnou údržbu řady těch zanesených nánosy nebo s chatrnými hrázemi (nefunkční rybníky, nebo ohrožující obec při povodních). Ačkoli ministr zde může mít váhu v apelu na obce, jsou to především obce, které by se do různých realizací měly pustit. Totéž platí i o revitalizacích různých potoků, k nimž s Koalicí pro řeky chceme také upoutat pozornost komunálních politiků a připravujeme určité aktivity.

 

K okruhu neotřelých témat pro komunální politiku patří péče o přírodně hodnotná území. Je potřeba likvidovat černé skládky, potlačovat invazní druhy, kosit různé louky, revitalizovat krajinu z pohledu vodního koloběhu. Může k tomu pomoci rozšíření programu péče o veřejná prostranství. K tomu jsme učinili jednání s paní ministryní Michaelou Marksovou-Tominovou a je to určitý protipól monotónnímu zametání ulic prosazovanému "modroptáky" ODS.

 

I přímo města mají velký potenciál ve využití ekologické energie. Ohromné pracovní příležitosti přinesly plošné zateplovací programy (Panel zavedený již v roce 2002 vládou ČSSD). Další příležitosti mohou směřovat k energetickému využití střech - s velice zajímavou účinností funguje zejména sluneční ohřev vody pro sprchování bez jakýchkoliv rizik black-outů, sluneční systémy ale také brání přehřívání střech. Neméně zajímavé jsou rekuperační technologie - využití tepla při větrání a při výměně vody například v bazénech. Je to hodně o odhodlání využít dotace, nebo dokonce jen o zadání realizačním firmám a financování z plynoucích provozních úspor.

 

Naše výprava za ptactvem v centru Prahy zase přinesla zajímavé poznatky ohledně možnosti podpory ptactva. Kde je to možné by měly být zachovávány staré stromy, které skýtají optimální hnízdní příležitosti, ale také zdroje potravy. Zviditelnit lze i troleje vedoucí na mostech přes řeky prostřednictvím fáborků a rotujících odrazek.

 

Pro šíření informací k příkladům dobré praxe a ekologickým iniciativám ČSSD na komunální úrovni jsme spustili také zvláštní stránky https://komunalky9.webnode.cz/blog/

 

Za platformu Zvonečník,

 

Jiří Jakl, tajemník platformy a předseda Zvonečník, o.s.

 

 

 

Jeseník - špička třídění odpadů

06.08.2014 13:53

Jeseník vedený ČSSD je absolutní špičkou ve třídění odpadů (odkaz). Tradice a historie vede k Jiřímu Krátkému, který se jako ředitel Technických služeb zasadil o třídění odpadů již od roku 1991. V roce 1993 Technické služby města Jeseník pořídily vůbec první třídící linku v republice (odkaz). Podstatné je zlepšování podmínek pro třídění a také přístup samotných obyvatel města. O to se Jiří Krátký zasazoval i jako starosta a později poslanec.

dr. Ing. Petr Petržílek

16.07.2014 20:25

Je místostarostou Úval u Prahy a rád by pokračoval v aktivní práci pro město. Zasadil se zde o výsadby celých alejí stromů, o novou čistírnu odpadních vod, energetické renovace řady budov, revitalizaci rybníků, ale také o spolupráci s občanskými sdruženími při různých aktivitách města.

Více viz osobní stránky.

 

Mgr. Vít Céza

16.07.2014 19:58

Narozený 1986, ženatý. Kandiduje do zastupitelstva městské části Praha 8, kde je také místopředsedou OVV ČSSD. Je absolventem PřF Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.), kde dále studuje doktorské studium. Zvítězil například v celostátním kole SOČ, je držitelem prestižních cen Učené společnosti ČR a časopisu Živa.

Pomáhal při senátní kandidatuře prof. Martina Potůčka, je asistentem poslance Jaroslava Zavadila a zastupitele Magistrátu Romana Petruse, ale také například členem ústřední ekologické komise ČSSD. Na komunální úrovni by se rád zaměřil právě na životní prostředí. Chce zlepšit příležitosti pro třídění odpadů, vyčistit nevábná zákoutí Prahy 8, podpořit výsadby zeleně, ale také využít řadu brownfieldů k rozvoji této městské části.

Více viz stránky ČSSD Praha 8.

Video - lepší životní prostředí pro Prahu 8

 

Programové teze platformy Zvonečník pro pražskou komunální politiku 2014

08.07.2014 14:45

Jde o různé principy a nápady, které byly diskutovány v rámci Grémia platformy Zvonečník a dále projednány komisí pro životní prostředí KVV ČSSD Praha (1.4.2014). Mnohé se promítají i do konečného programu ČSSD pro komunální volby 2014.

 

* Plochy zeleně ve městě je vždy nutné důsledně bránit před zástavbou. Týká se to různých parků, zahrádkářských osad, ale i ploch některých nádraží (Žižkov). Zeleň má významné estetické, klimatické, protihlukové a biologické funkce, o zapojení do jejího rozvoje (při vytváření koncepce městské zeleně či sázení stromů) mohou mít zájem různé spolky i školy.

* Nezastavěným zeleným plochám je nutné věnovat péči, aby nedocházelo k šíření nežádoucích invazních a expanzních druhů. Zároveň je nutné sanovat některé plochy od betonových staveb cest z dob komunismu (Vidoule).

* Nezbytné je zklidnění dopravy v historickém centru města. Jedině takové centrum je atraktivní pro množství turistů, které město chce nalákat. Minimálně víkendově lze přímo omezit průjezd automobilů centrem (například víkendový zákaz vjezdu na Smetanově nábřeží). Atraktivní musí být také MHD v centru, a to i pro kratší využití - zavést lze jízdenky 5-10-15, tedy na pět zastávek nebo 10 minut za 15 Kč. Požadujme větší frekvenci spojů, a pokud již nelze změnit smlouvy na nové tramvaje, požadujme jejich plnění s dodávkou většího množství zkrácených tramvají téhož typu (ForCity).

* I Praha má stále velký potenciál ve využití ekologické energie. Ohromné pracovní příležitosti přinesly plošné zateplovací programy (Panel zavedený již v roce 2002 vládou ČSSD). Další příležitosti mohou směřovat k energetickému využití střech (s velice zajímavou účinností funguje zejména sluneční ohřev vody pro sprchování) a k rozvoji rekuperačních technologií (využití tepla při větrání a při výměně vody například v bazénech). Dešťová voda z různých zásobníků zase může nahradit množství kvalitní pitné vody při závlahách trávníkových ploch, ale výhodné je její využití také na toaletách. Zdroje kvalitní pitné vody pro rozrůstající se město jsou omezené a obavy vzbuzují i možné dopady globálních klimatických změn.

* Nelze se schovávat jen za tezi podpory třídění odpadů. Ideálně v každé větší ulici a u každého většího domu obývaného desítkami rodin musí být umístěné kontejnery pro třídění papíru, skla, plastů, třídění těchto surovin musí být povinně zajištěno také v každé budově institucí zřizovaných městem. Před každým výstupem metra je nutné umístění kontejnerů pro třídění alespoň papíru (novin a letáků). Nutné je zavést také plošné třídění a zpracování bioodpadu, ideálně pro konečné využití v zemědělství (biologické hnojivo - ochrana půdy).

* Řešme problémy staveb, které jsou problematické pro migraci volněžijících živočichů. Jde především o prosklené plochy a troleje na mostech přes Vltavu, kde dochází ke střetům s ptactvem. Podpořme takové kombinace řešení, které chrání migrující zvířata nejvíce (například kombinace praporků a rotujících odrazek před trolejemi na mostech).

* Záchranné stanice pro opuštěná zvířata musí mít dostatečnou kapacitu a zároveň přijímat zvířata ve spojení s kastračními programy (přednostní nabídka kastrovaných psů a koček, požadavek na kastraci rodičovských zvířat od přijímaných potomků).

* Podpořme revizi vhodnosti výsadeb různých druhů a kultivarů v ulicích města. Velmi nevhodné jsou nové výsadby druhů se sklonem k negativnímu invaznímu chování a potenciálem šíření i do přírodních památek (akát, pajasan). Revize by se měla týkat i například výsadeb potenciálně velmi vzrůstných platanů do malých ulic.

* Ačkoli se zametají ulice a často sekají trávníky (také v důsledku toho vyprahlé v letním období), nacházíme velká prostranství s množstvím nepořádku a odpadků (projevilo se to i při úklidu Trojmezí). Úklidové a zahradnické firmy by měly mít zadáno věnovat se více tomuto úklidu. Pokud tomu brání fakt, že pozemky vlastní různí majitelé, možnost odklizení odpadků z volného prostranství by mělo mít oporu v obecní vyhlášce bez ohledu na majitele pozemku (často jde o veřejnou instituci).

 

 

Ing. Norbert Buchta

02.07.2014 19:06

Narozen 1960, kandiduje do zastupitelstva města Jeseník (č. 4). Pracuje v oboru ochrany přírody a lesa. Má dvě děti. Ve volném čase se věnuje například myslivosti. Třídění odpadu je pro něj samozřejmost, neváhá se ale pustit i třeba do úklidu černých skládek. Zvláště pro rozvoj ekologické politiky má podporu Jiřího Krátkého (viz odkaz).

Odkazy:

ČSSD Jeseník

Prezentace odpady

Zonace ohrožení lesů (Lesnická práce)

<< 1 | 2 | 3